تىلاۋەت

تىلاۋەت قىلغۇچى: رۇسچە قۇرئان كەرىم تەرجىمىسى

 • 1بىرىنچى پارە
 • 2ئىككىنچى پارە
 • 3ئۈچىنچى پارە
 • 4تۆتىنچى پارە
 • 5بەشىنچى پارە
 • 6ئالتىنچى پارە
 • 7يەتتىنچى پارە
 • 8سەككىزىنچى پارە
 • 9توققۇزىنچى پارە
 • 10ئونىنچى پارە
 • 11ئونبىرىنچى پارە
 • 12ئون ئىكىنچى پارە
 • 13ئون ئۈچۈنچى پارە
 • 14ئون تۆتىنچى پارە
 • 15ئون بەشىنچى پارە
 • 16ئون ئالتىنچى پارە
 • 17ئون يەتىنچى پارە
 • 18ئون سەكىزىنچى پارە
 • 19ئون توققۇزىنچى پارە
 • 20يىگىرمىنچى پارە
 • 21يىگىرمە بىرىنچى پارە
 • 22يىگىرمە ئىككىنچى پارە
 • 23يىگىرمە ئۈچۈنچى پارە
 • 24يىگىرمە تۆتىنچى پارە
 • 25يىگىرمە بەشىنچى پارە
 • 26يىگىرمە ئالتىنچى پارە
 • 27يىگىرمە يەتتىنچى پارە
 • 28يىگىرمە سەككىزىنچى پارە
 • 29يىگىرمە توققۇزىنچى پارە
 • 30ئوتتۇزىنچى پارە